Algemene woorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HOUDINGTHERAPIE VOOR THUIS

Bij je betaling stem je automatisch in met de volgende algemene voorwaarden bij het online houdingprogramma Houdingtherapie voor thuis.

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle houdingprogramma’s van Lilacenter en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. 

Betaling
2. Betaling dient te geschieden voordat de toegang tot het programma verleend wordt. 

Annulering
3. Een afspraak voor een zoom-gesprek kan tot 24 uur voor aanvang verplaatst worden.
4. Er wordt nooit geld terugbetaald bij voortijdige beëindiging van het programma door de deelnemer.
5. Het programma kan uitgesmeerd worden over 1 jaar. Daarna vervalt de toegang en het recht op coaching.

Garantie
6. Als je het programma inclusief de twee coachingsgesprekken hebt doorlopen en je hebt geen enkel positief resultaat, hetzij in je houding hetzij in je klachten, dan krijg je al je geld terug. Dit geldt tot 12 weken na de datum van aanschaf.

Aansprakelijkheid
7. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade of letsel ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lilacenter.
8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop de door Lilacenter afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Inspanningsverplichtingen
9. Deelnemer dient instructies ter waarborging van de veiligheid van de deelnemer op te volgen. Oefeningen die pijn veroorzaken dienen direct te worden gestopt. Deelnemer neemt contact op met Lilacenter over aanpassing of vervanging van de oefening.
10. In geval van ontevredenheid of een klacht van de deelnemer, meldt de deelnemer dit zo snel mogelijk aan Lilacenter. Lilacenter en de deelnemer spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Persoonsgegevens

Het privacybeleid op deze website vind je hier.